top of page

קורס בונה מקצועי לפיגומים

            מטרת הקורס          
הכשרת המשתתפים לבניה מקצועית של פיגומים. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה התשמ"ח – 1988 ) קובעות כי "לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי" . מנהל הבטיחות במשרד העבודה, קבע תכנית ל -קורס בונה פיגומים מקצועי ותנאים מקדימים לקורס

            תנאי קבלה           
✓ בעל תעודת "עובד גובה" (תקפה עד לתאריך סיום הקורס) לפחות בתחום הפיגומים הנייחים 
    אישור " תקופות ביטוח ומעסיקים" מהמוסד לביטוח לאומי 
✓ הצהרת מעסיק כי למועמד יש ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של 
    בונה מקצועי לפיגומים הרשום במרשם המנהל   
✓ ההצהרה תכלול לוגו, חתימה וחותמת החברה , שמות הפרויקטים בציון תאריכים מדויקים ומיקום 
    הפרויקט ,שבמסגרתם הועסק המועמד בהקמת פיגומים. 
✓ שמו ומספר ת.ז של בונה מקצועי לפיגומים שתחת פיקוחו והשגחתו עבד המעמד וועדת קבלה 


           נושאי הלימוד           
    חוקים, ותקנות - קריאת תכניות בניין של קונסטרוקציות שלד, התקן הישראלי לפיגומים ת"י 1139 חלק 1,      תקנות בטיחות בעבודה.
   מכאניקה- כוחות פועלים, חומרים, בדיקת התאמה, תקינות והעדר פגמים.
   ביסוס הפיגום- הכרת סוגי הקרקע והתסבולת, בעיות שנתקלים בהם בביסוס הפיגום (מדרון, בריכת מים,       ביוב וכד'). סיכוני סביבה – קרבת קווי חשמל, מים, שטח ציבורי ומבנים.
   תכנון הפיגום -  תכנון הפיגום לאורך חזית אחידה ובלתי אחידה, פיגום בפינות, תכנון עיגוני הפיגום למבנה     (עם ובלי פתחים), ותכנון גישה לפיגום.
   מבנה הפיגום – זקיפים, משטחי עבודה, הגנות בפני נפילה, הקשר בין דיוטות הפיגום, חיזוקים אופקיים         ואלכסוניים, צמתים, חיזוק זקיפים בפיגום גבוה, מתקן הרמה על הפיגום.
   סוגי פיגומים – פיגומים עצמאיים נייחים וניידים, פיגומים תלויים ופיגומים ממוכנים.
   פירוק פיגומים. תרגול במסגרת סדנת עבודה מעשית- הקמת פיגום זקיפים.


           מתכונת הקורס          
תאריך פתיחה:   29.05.2024  10 מפגשים | ימי לימוד : ד' – 16:30-21:30 , ו' – 08:00-13:30              * (מותנה במספר נרשמים)   
  * תאריך למבחן המסכם - ייקבע ע"י מנהל הבטיחות ויתקיים בירושלים 


 

פיגומים.jpg
Anchor 1

צור קשר עם רכז/ת הקורס

bottom of page