Facility-inspection-Getty-900.jpg
ממונה בטיחות

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת ממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל.

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות. לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו .

קורס ממונה בטיחות

תעודה ממונה בטיחות.jpg
safety2.jpg
מכינה לקורס ממונה בטיחות

 

מטרות הקורס ורקע

קורס מכינה לקורס ממונה בטיחות

הכשרת בעלי תואר ראשון / שני/ שליש

לבורנט/ תברואן/ פרמדיק/חשמלאי מוסמך

לצורך השתלבות בקורס ועמידה בתנאי הסף

טכנולוגי ייעודי
constructionengineer.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

בהתאם להגדרת החוק להלן:
 

סעיף 25-א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 
מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25-א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה. מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 – הוראת שעה תשע"ט- 2018 )

חומס.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת  אחראי בטיחות שינוע הובלת חומרים מסוכנים - חומ"ס , בפיקוח משרד התחבורה אגף התעבורה
המחלקה למטענים ושינוע חומרים מסוכנים, נועד להסמיך בעלי תפקידים לשמש כאחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים בכל שלבי ההובלה. פיקוח בדיקה יישום ואישור כל התהליכים הנהלים החוקים והתקנות המבטיחים שינוע בטוח של חומ"ס.