Facility-inspection-Getty-900.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת ממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל.

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות.

לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו .

מנהל בטיחות בספורט2.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת מנהלי בטיחות במתקני ספורט הכרת התקנות החוק ודרישותיו.

בדיקה והכנת תיק מתקן לצורך רישוי מתקנים לאירועי ספורט

סעיף 6 לחוק איסור אלימות בספורט קובע כי אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט ימנה מנהל בטיחות.

constructionengineer.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

בהתאם להגדרת החוק להלן:
סעיף 25-א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 )
מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25-א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה. מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 – הוראת שעה תשע"ט- 2018 )

מכללת שבירו - המכללה למקצועות הניהול והתעשייה

רחוב יד ושם 6 , באר-שבע

טל: 08-9955-918   

פקס: 08-6512-107

Email: info4@shviro-college.co.il

שעות פתיחה

א' - ה'           8:00 - 17:00

שישי              8:00 - 14:00

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

  כל הזכויות שמורות © מכללת שבירו - באר-שבע

מוזמנים לבקר ולעקוב