Facility-inspection-Getty-900.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת ממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל.

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות.

לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו .

מנהל בטיחות בספורט2.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת מנהלי בטיחות במתקני ספורט הכרת התקנות החוק ודרישותיו.

בדיקה והכנת תיק מתקן לצורך רישוי מתקנים לאירועי ספורט

סעיף 6 לחוק איסור אלימות בספורט קובע כי אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט ימנה מנהל בטיחות.

constructionengineer.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

בהתאם להגדרת החוק להלן:
סעיף 25-א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 )
מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25-א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה. מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 – הוראת שעה תשע"ט- 2018 )

חומס.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת  אחראי בטיחות שינוע הובלת חומרים מסוכנים - חומ"ס , בפיקוח משרד התחבורה אגף התעבורה
המחלקה למטענים ושינוע חומרים מסוכנים, נועד להסמיך בעלי תפקידים לשמש כאחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים בכל שלבי ההובלה. פיקוח בדיקה יישום ואישור כל התהליכים הנהלים החוקים והתקנות המבטיחים שינוע בטוח של חומ"ס.

      מכללת שבירו - המכללה למקצועות הניהול והתעשייה

         רחוב יד ושם 6  באר-שבע  | טל: 08-9955-918  | פקס: 08-6512-107

Email: info4@shviro-college.co.il

מוזמנים לבקר ולעקוב

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

  כל הזכויות שמורות © מכללת שבירו - באר-שבע

שעות פתיחה

א' - ה'           8:00 - 17:00

שישי              8:00 - 14:00