top of page
איכות וניהול
quality engineer.jpg
הקורס בחסות האיגוד הישראלי לאיכות
הנדסת איכות - ICQE

 

מטרות הקורס ורקע

מהנדס איכות מוסמך הנו הסמכות המקצועית (מומחה) מטעם הנהלת הארגון המבין את עקרונות ההערכה, הניהול ובקרת האיכות ומשלב את תכנון המוצרים דרך הפיתוח, הייצור התחזוקה ומתן השירות.
בתקופה האחרונה עלו לכותרת אירועי איכות אשר פגעו בתדמית וברווחיהן של חברות בישראל ובעולם. 

quality engineer.jpg
הקורס בחסות האיגוד הישראלי לאיכות
מנהל איכות - CMQ

 

מטרות הקורס ורקע

קורס מנהל איכות נועד להכשירך להיות מקצועי ומיומנ.ת לתפקיד 
ולהכינך למעבר מוצלח של מבחני ההסמכה הישראליים והבינלאומיים.
הקורס משלב לימודים עיוניים ותרגולים הקשורים לתחומים העיסוק של התלמידים. 
בסיום הקורס תוכל.י להשתלב במגוון תפקידים בכירים בתעשייה. 

PROJECT MANAGER.jpg
ניהול פרויקטים

מטרות הקורס ורקע

 

הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו.
הענקת ידע בתחום ניהול פרויקטים יכולת שימוש בתוכנת ניהול פרויקט.
הדגשת האחריות האישית של מנהל הפרויקט בארגון. הקורס נבנה בהתאם למדריך – PMBOK

טפסי הרשמה
bottom of page