top of page
עבודה בגובה
shutterstock_1489015244.jpg
מדריכי עבודה בגובה

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת מדריך עבודה בגובה

מוסמך הרשום במירשם

בעלי המקצועות במנהל הבטיחות במשרד הכלכלה

working-safely-at-heights (1).jpeg
ריענון למדריכי עבודה בגובה

רענון הידע העיוני והמעשי ועדכון תקנות חדשות.
אוכלוסיית היעד:
מדריכים לעבודה בגובה חייבים עפ"י חוק ברענון כל שנתיים.

משך הקורס:
יום הדרכה באמצע שבוע

בין השעות: 8:30  -  17:00

shutterstock_1489015244.jpg
קורס ריענון - עבודה בגובה

רענון הידע העיוני והמעשי ועדכון תקנות חדשות.
אוכלוסיית היעד:
מדריכים לעבודה בגובה חייבים עפ"י חוק ברענון כל שנה.
משך הקורס:
יום הדרכה אחד:
באמצע שבוע - 08:00 - 15:00
ביום שישי - 07:00 - 14:00

208-0-0-512-10000-8375-800.jpg
קורס עבודה בגובה

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת עובדים בבניין ובתעשייה לעבודה בגובה, משני מטר ומעלה, בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה

bottom of page