top of page

 עוזר בטיחות למנהל עבודה

מטרות הקורס ורקע

הכשרת עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

בהתאם להגדרת החוק להלן:
 

סעיף 25-א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 
מטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר מוגדר בסעיף 25-א לחוק ותפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה. מינוי עוזר בטיחות, תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 – הוראת שעה תשע"ט- 2018 )

למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:
 
עובד בניין בעל 2 שנות ניסיון לפחות בענף הבנייה המעוניין להתקדם לתפקיד עוזר בטיחות
מנהל עבודה

טפסים שיש לצרף:
1. צילום ת.ז
2. אישור/י מעסיק מפורט על הניסיון בתחום המקצועי עם תאריכים מדוייקים הכולל לוגו,
     חתימה וחותמת החברה.
3. דו"ח אישור תקופות ביטוח מעסיקים מהביטוח הלאומי.

 
 

מתכונת הקורס:

 ימי שני ורביעי בין השעות 21:00 17:00 .
משך הקורס:  45 שעות לימוד-  9 מפגשים


תעודה:

תעודת גמר עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

bottom of page