top of page
בניין
מנהל עבודה.jpg
קורס מנהל עבודה בבניין - 274

 

מטרות הקורס ורקע

הקניית ידע והכשרת המשתלמים כאחראים על צוות עובדים מקצועי באתר בניה , פיתוח מיומנות בתכנון
ובפיקוח על הבניה ובמקצעות הנלווים . הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד
הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין

bottom of page