top of page

מורשה בטיחות באירועים מרובה קהל

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
על פי תיקון 34 סעיף 3 (א) לחוק רישוי עסקים ה'תשע"ח- 2018, אישור סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו של אירוע מרובה קהל יינתן מאת מורשה בטיחות, בלבד. 
מכללת שבירו גאה לפתוח לראשונה בישראל את קורס מורשה הבטיחות ולהעניק לבוגריו כלים מקצועיים וזכאות לתעודת מקצוע מטעם משרד הכלכלה.
 

         למי מיועד הקורס

בתכנית ההכשרה זכאים להשתתף מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
1. ממונה על הבטיחות בעל ניסיון של שנתיים לפחות כממונה על הבטיחות ב- 5 שנים שקדמו להגשת
המועמדות לקורס וזאת בהיקף משרה של מינימום 32 שעות חודשיות.
2. ממונה על הבטיחות בצה"ל- שנה/שנתיים ניסיון לפי העניין.
3. "בעל מקצוע" / "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתם בפריט רישוי 7.7 .ה' של משטרת ישראל
העומד בתנאים המפורטים בנספח 1 .

         תנאי קבלה

  • הצגת תעודת מקצוע - ממונה בטיחות בעבודה

  • מותנה בוועדת קבלה

  • במסגרת ועדת הקבלה, יישאלו המועמדים שאלות הנוגעות לניסיון בבטיחות בעבודה אותו הציגו.
    יש להעביר למכללה את כלל האישורים הרלוונטיים לפני ועדת הקבלה.

     


         מתכונת הקורס

          
מתכונת לימוד: 
 ימי ה' בוקר - באר שבע 

אורך הקורס:  כ - 7 חדשים

concert.jpg

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page